ELECTION

Ko,Wen-Je
Presidential
Ko,Wen-Je
Presidential
Jang Chyi-lu
Taipei City
Chiu Chen-Yuan
New Taipei City
Chen Wen-hui
Yilan County
Li You-Yi
New Taipei City
Lai Hsiang-Ling
Taoyuan City
Li Mu Yan
Taoyuan City
Tsai Pi-Ru
Taichung City
Shang Wen-Kai
Kinmen County
Tahai Istanda
Mt. Indigenous
Cao Er-kai
Lienchiang
Dr. Yinglee Tseng
Kaohsiung City
Jang Chyi-lu
Taipei City
Chiu Chen-Yuan
New Taipei City
Chen Wen-hui
Yilan County
Li You-Yi
New Taipei City
Lai Hsiang-Ling
Taoyuan City
Li Mu Yan
Taoyuan City
Tsai Pi-Ru
Taichung City
Shang Wen-Kai
Kinmen County
Tahai Istanda
Mt. Indigenous
Cao Er-kai
Lienchiang
Dr. Yinglee Tseng
Kaohsiung City
1-10
11-22
11-22
23-34
23-34
1-10
11-22
11-22
23-34
23-34